.

مقاله ها

اساسنامه خانه صنعت معدن استان فارس

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در اجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصويبنامه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري و به منظور زمينه سازي ، تقويت و موثر سازي نقش انجمن ها و فعاليت تشکلهاي تخصصي استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه هاي ذيربط بخصوص وزارت صنايع و معادن و ساير موسسات خانه صنعت و معدن استان فارس که از اين پس در اين اساسنامه خانه صنعت و معدن ناميده    مي شود و غيرسياسي و غيرانتفاعي است تاسيس مي شودتا طبق مواد اين اساسنامه در چارچوب مقررات حاكم شروع به كار نموده و اداره خواهد شد

 

 

 

 
فصل اول

نام ، نوع ، مدت ، تابعيت ، مركز اصلي و موضوع و هدف
 
ماده يک : نام : خانه صنعت و معدن استان فارس مي باشد و نوع آن غيرانتفاعي است .

ماده دو : مدت فعاليت خانه صنعت و معدن نامحدود است .

ماده سه : تابعيت خانه صنعت و معدن ايراني است .

دسته: درباره ما